Mission

Wëllkomm

op der Säit vun Immotec sarl-s

Mir sinn e lëtzebuerger Syndic deem d'Mënschen genee sou um Härz leien wéi d'Gebäi an deem si wunnen oder an dat si investéiert hunn. Dofir bekëmmere mir eis och op eng ganz perséinlech Manéier ëm jiddere eenzelne Client. D'Communicatioun mat de Bewunner/Besëtzer vun eise Gebäier mache mir op 4 Sproochen (L, D, FR, ENG) am am léiwsten un Hand vun deene moderne Medien (WhatsApp, Mail, SMS). Wa mir e Mandat iwwerhuele bekëmmere mir eis souwuel ëm déi technësch Gestioun vum Gebäi wéi och ëm dee ganzen administrative Volet dee bei der Gestioun vun enger Copropriétéit oder engem Gebäi ufällt. Gäre begleeden an hëllefe mir iech bei ären Demarchen als Besëtzer wann dir z.B e neie Locataire sicht oder är Wunneng verkafe wëllt. Wann dir eis kenne léiere wëllt a mir iech eventuell eng Offer mache kënnen, fir d'Gestioun vin ärem Gebäi ze iwwerhuelen, de schéckt eis einfach eng Noricht iwwer de Formulaire hei drënner; mir machen eis e Plaiséier iech zeréck ze ruffen/schreiwen. D'ganz Equipe vun der Immotec sarl-s